TiltakProjects

INFI vil samarbeide med de ulike organisasjonene for å synliggjøre de allerede aktive instrumentalistene. Det bør settes i gang konkrete tiltak for jentene ute i det ganske land som allerede spiller instrument i kulturskole og korps.

Workshops og skolekonserter
Sende ut norske profesjonelle kvinnelige instrumentalister ut på skolekonsertturné. I forkant arrangeres det workshop med spillende jenter i distriktet på bakgrunn av anbefalinger fra kulturskolen og korps. Jentene er med som gjest på et nummer på sin skole. Med dette bygger det nettverk med unge kvinnelige instrumentalister i dis- triktene og ved deres deltakelse på konsertene synliggjøres de på sin egen skole.

Regionale møter
Jentene som har deltatt på workshops eller anbefales underveis, følges opp og del- tar på regionale INFI møter. INFI hjelper til å starte et miljø lokalt der jentene vet om hverandre, og starter en dialog med deres respektive kulturskoler om hvordan de best kan jobbe videre.

Festivaler og konsertserier
Med utgangspunkt i konsertene jobbet frem på skolekonsertturné deltar vi på på festivalprogram og konsertserier med de unge talentene, og dermed gjøre rekrut- teringen synlig utad.

Sommerleir
INFI skal fortsette sin sommerleir og gjøre den mer synlig. Fra 2013 knyttes campen opp mot en av de norske sommerfestivalene og avsluttes med en konsert på festi- valens offisielle program.

Mentorordning og spilletimer
INFI ønsker at det settes av midler til en mentorordning både for unge talent og for nyutdannede/under utdanning kvinnelige musikere. Denne bransjen handler veldig mye om nettverk og å kjenne til hvordan den fungerer. Gjennom en mentorordning kan det legge til rette for at jentene som holder på blir en del av et nettverk og har et sted å henvende seg.

Støtte de som finnes
Norge har i dag sin første generasjon med unge kvinnelige instrumentalister med utdanning fra de store musikkinstitusjonene. Disse må det satses på! Disse blir vik- tige rollemodeller i rekrutteringsarbeidet og de trenger støtte til å tre inn i kanskje det mest mannsdominerte yrket vi har i Norge i dag. Favoriser eller opprett etablerings- stipend for nyetablerte kunstnere til disse jentene. Festival- og konsertarrangører bør oppfordres til å bruke dem, og de bør motta lanseringshjelp slik at de synliggjøres. 

Infi will work with these organizations to highlight the already active instru- mentalists. It should be set to initiate concrete measures for the girls out there in the country who are already playing instruments in arts and corps.

Workshops and school concerts
Send the Norwegian professional female instrumentalists on the school concert. Prior held the workshop with girls playing in the district on the basis of recommendations from the arts and corps. The girls as a guest on a number of their school. This builds the network of young female instrumentalists in rural areas and by their attendance at the concerts made visible they are on their own school.

Regional meetings
The girls who have attended workshops or recommended route, followed up and at- tending regional meetings Infi. Infi helps to start a local environment where the girls know each other and begin a dialogue with their respective cultural schools on how best to work on.

Festivals and concert series
Based on the performances worked out at school concert we attend the festival and concert series with the young talents, thus making recruitment outwardly visible.

Summer Camp
Infi will continue his adventure, and make it more visible. From 2013 tied up camp at one of the Norwegian summer festivals and concludes with a concert at the festival’s official program.

Mentor and play hours
Infi wish that it be allocated a mentor scheme for both young talent and for graduates / under education female musicians. This industry is very much about networking and knowing how it works. Through a mentoring can facilitate the girls who keep on being part of a network and have a place to go to.

Support those found
Norway has its first generation of young female instrumentalists in education from the major music institutions. These efforts must be made of! These are important role models in recruitment, and they need support to enter into perhaps the most male- dominated profession we have in Norway. Favor or create start-up grants for newly established artists to those girls. Festival and concert promoters should be encoura- ged to use them, and they should receive launch aid so that they are made visible.